Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bölcsődei igényfelmérés a 2023/2024 nevelési évreA Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde várja bölcsődei intézményegységére vonatkozó előzetes igényeket a 2023/2024 nevelési évre vonatkozóan!

Előzetes igényfelmérő adatlap letölthető innét:

szandeknyilatkozat-bolcsodei-felvetel-docx
 

Beiratkozás A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVRE AZ ÓVODÁBAN ÉS A BÖLCSŐDÉBEN

 

Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek

Óvodai Intézményfenntartó Társulásának

HIRDETMÉNYE

 

Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulásának , mint a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde (9763 Vasszécseny, Arany János utca 9.) fenntartója a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 20. (1)-(la) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejérő1 és rendjéről az alábbi hirdetményt teszi közzé:

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Társulási Tanács Elnökének döntése alapján

 

a 2022/2023 nevelési évre történő

óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontja:

2022. április 25-29.

H – P: 9.00 – 16.00

Beiratkozás helyszíne: Tündérország Óvoda

Pótbeiratkozás: 2022. május 5. csütörtök

8.00 – 14.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az intézmény felvételi körzete: Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács községek közigazgatási területe.

A gyermek beiratkozásakor be kell mutatni a beiratkozáshoz szükséges iratokat, azaz a gyermek:

·         nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya), TAJ-kártya, anyakönyvi kivonat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya).

·         online jelentkezés esetén a kitöltött jelentkezési lapot és a dokumentumok scannelt változatát az intézmény részére kell elektronikusan elküldeni 2022. április 28-ig.

·         amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű és rendelkezik szakértői véleménnyel, annak bemutatása is szükséges,

·         esetlegesen fennálló ételallergiát igazoló dokumentumot.

Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár, kérjük bemutatni az állandó tartózkodásra jogosító okmányt, illetve tartózkodási engedélyt.

Az óvodába és bölcsődébe felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők véleményének kikérése mellett az intézményvezető dönt.

Az óvodai és bölcsődei felvételről az intézmény vezetője 2022. május 10-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

Az intézményvezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének címezve, de a döntést hozó intézmény elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az Nkt. 37. (3) bekezdésének b) pontja alapján a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. A (4) bekezdés értelmében a (3) bekezdésben szabályozott eljárásban települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző járhat el. Az Nkt. 38. S (1) bekezdése alapján a fenntartó a 37. (3) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy a döntést megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Az óvodai és bölcsődei jelentkezésre vonatkozó információk, a jelentkezési lap letölthető a www.vasszecseny.hu és a www.tunderorszagovi.com honlapról.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai és bölcsődei felvételéről kérjük, hogy személyesen tájékozódjanak a szülők az intézmény elérhetőségén. Az intézmény az Alapító Okiratának megfelelően az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételét biztosítja.

 

Külföldön tartózkodás esetén

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének - jogszabályban előírt - utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Felmentési kérelem

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem megtalálható a www.vasszecseny.hu vagy a www. tunderorszagovi.com oldalon.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Kérjük, hogy a beiratkozással kapcsolatos időpont egyeztetés miatt vegyék fel a kapcsolatot az intézményvezetővel az alábbi elérhetőségeken:

Kiss Zsanett intézményvezető

Telefon: 06-94/377-949

E-mail: vasszecsenyovi@gmail.com

Vasszécseny, 2022. március 22.

                                                                                                 Zsolnai Zoltán

                                                                                                Társulás Elnöke